Tjekvand.dk
Kontakt os
Hjem
Sitemap
Kontakt os

Seneste nyt

Har du ris / ros eller rettelser er du
meget velkommen til at kontakte os   
 


                                                                                                                                

          

      

 

Drikke/Grundvands - pakker

efter BEK nr. 802 af 01/06/2016 

Begrænset kontrol (B) eller (B+NO2)

Forenklet kontrol

Lugt, smag og udseende

Temperatur

Ledningsevne

pH

Jern

Ilt

Coliforme bakterier

E. coli

Kimtal 22 C°

Kimtal 37 C° (ekstra u/b hos Tjekvand)

Nitrit (som ekstra)

Lugt og udseende

Temperatur

Ledningsevne

ph

Nitrat

Total-P

Coliforme bakterier

E. coli

Kimtal 22 C°

Normal kontrol ( lille) (N)

Normal kontrol ( stor) (NS)

Lugt, smag og udseende

Temperatur

ledningsevne

pH

NVOC

Ammonium

Nitrit

Nitrat

Chlorid

Fluorid

Jern

Mangan

Coliforme bakterier

E. coli

Kimtal 22 C°

Kimtal 37 C°

Ilt (ekstra service u.b. hos Tjekvand)

Lugt, smag og udseende

Temperatur

ledningsevne

pH

NVOC

Ammonium

Nitrit

Nitrat

Chlorid

Fluorid

Jern

Mangan

Total-P

Sulfat

Coliforme bakterier

E. coli

Kimtal 22 C°

Kimtal 37 C°

Ilt (ekstra service u.b. hos Tjekvand)

Udvidet kontrol (U)

Boringskontrol (UBK)

Lugt, smag og udseende

Temperatur

ledningsevne

pH

Turbiditet

Farvetal

Inddampningsrest

Ilt

Aggr. kuldioxid

NVOC

Alkalitet (Bikarbonat)

Hårdhed, total

Ammonium

Nitrit

Nitrat

Total-P

Calcium

Chlorid

Fluorid

Jern

Kalium

Magnesium

Mangan

Natrium

Sulfat

Coliforme bakterier

E. coli

Kimtal 22 C°

Kimtal 37 C°

Temperatur

ledningsevne

pH

Inddampningsrest

Ilt

Aggr. kuldioxid

NVOC

Alkalitet

Ammonium

Nitrit

Nitrat

Total-P

Calcium

Chlorid

Fluorid

Jern

Kalium

Magnesium

Mangan

Natrium

Nikkel

Sulfat

Arsen

Barium

Bor

Cobolt

Strontium (Områder hvor boring står i skrivekridt)

Methan og svovlbrinte (CH4 + H2S)

Uorganiske sporstoffer 

(4 eller 5)

Methan

Svovlbrinte

Arsen

Bor

Nikkel

Cobolt

Strontium (Områder med skrivekridt)

Uorganiske sporstoffer (13 spor) 

vedr. udpumpet vandmægde over 350.000 m³

Organiske chlorforbindelser (del af Org. M)

Arsen

Antimon

Barium

Bly

Bor

Cadmium

Chrom

Kobber

Kviksølv

Nikkel

Selen

Zink

Cobolt

Strontium (Områder hvor boring står i skrivekridt)

Trichlormethan ( Chloroform )

1,1,1-Trichlorethan

 

Tetrachlormethan

 

Trichlorethen ( Trichlorethylen )

 

Tetrachlorethen ( tetrachlorethylen )

 

1,2-Dichlorethan

 

Cis-1,2-dichlorethen

 

 

 

Flygtige aromater (del af Org.M.)

PAH-forbindelser (PAH)

Benzen

Ethylbenzen

 

Toluen

 

Xylener

 

Naftalen

Benz(a)pyren

Benz(a)fluoranthen

 

Benz(k)fluoranthen

 

Benz(ghi)perylen

 

Indeno(1,2,3-cd)pyren

 

Fluoranthen

Pesticider & nedbrydningsprodukter 

(del af Org.M.)

Pesticider (Kartoffel- og frugtavl)

Atrazin

 

Bentazon

 

Dichlorbenil

 

Dichlorprop


ETU (Ethylenthiourea)

 

Glyphosat

 

Hexazinon

 

MCPA

 

Mechlorprop

 

Simazin

 

2,6- DCPP

 

2,6-Dichlorbenzamid (BAM)

 

2,6-Dichlorbenzosyre

 

2,4-Dichlorphenol

 

2,6-Dichlorphenol

 

4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)

 

4-Nitrophenol

 

Aminomethylphosphorsyre (AMPA)

 

Desethyldesisopropyl-atrazin (DEIA)

 

Desethyl-hydroxy-atrazin

 

Desethyl-atrazin

 

Desethyl-terbuthylazin

 

Desisopropyl-atrazin

 

Desisopropyl-hydroxy-atrazin

 

Didealkyl-hydroxy-atrazin

 

Hydroxy-atrazin

 

Hydroxy-simazin

 

Metalaxyl

 

CGA62826

 

CGA108906


 

Iflg Ny BEK 914 af 27/06/16 tilføjes flere parametre.

Kun gældende for enkelte Vandværk
Perfluorede Alkylsyreforbindelser (kaldet PFAS):


PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)


PFHpA (Perfluorhetansyre)


PFHxA (Perfluorhexansulfonsyre)


PFNA (Perfluornonansyre)


PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)


PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)


PFOA (Perfluoroktansyre)


PFBA (Perfluorbutansyre)


PFDA (Perfluordecansyre)


6:2 FTS (6:2 Fluortelomersulfonsyre)


PFHxA (Perfluorhexansyre)


PFPeA (Perfluorpentansyre)


 

Metribuzin

 

Metribuzin-desamino-deketo

 

Metribuzin-diketo

 

Metribuzin-desamino

 

Diuron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Trichalomethaner 

 


Trichlormethan

 

Dichlorbrommethan

 

Chlordibrommethan

 

Tribrommethan