Tjekvand.dk
Kontakt os
Hjem
Sitemap
Kontakt os

Seneste nyt

Har du ris / ros eller rettelser er du
meget velkommen til at kontakte os   
 

 Ha en rigtig god dag
                                                                                                                                

          

      

 

Forenklet kontrol fra boringer

 

Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse 802 af 01/06/2016 skal vand fra private brønde og boringer, som forsyner 1-9 husstande, have foretaget en såkaldt forenklet kontrol regelmæssigt. Tjekvand udtager analysen akkrediteret og vi videresender gerne resultaterne til kommunen og indberetter til Jupiter (Se under Tjekvand - Underretningspligt)

Find dit ID nr, her:  GEUS databasen Jupiter http://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp

 

Bestil en forenklet kontrol online her  

så kontakter vi dig hurtigst muligt 

eller kontakt os på tlf Tina 2176 1934 / Jill 2297 7921 

Akut prøver: Hans Henrik Kaare tlf 2176 1935  / 2176 0913

Yderligere teknisk forklaring: Chef, Morten Bo Christensen tlf 2467 7845

Pris for en Forenklet kontrol i alt:  kr. 1400 inkl. moms  

Tjekvand tager ikke ekstra for kørsel og prøvetagning (Gælder dog ikke for prøver som skal tages på Fyn/Jylland)

Nyt oktober 2017: Tjekvand modtager gerne MobilPay

Forenklet kontrol:

Parameter

Måleenhed

Grænseværdi hos forbruger

Beskrivelse / kommentar
Farve

Subjektiv bedømmelse

 

Vandet bør være klart. Er vandet brunligt, skyldes det typisk indhold af opløst organisk stof (humus). Er vandet rødligt eller sort og grumset med uklarhed kan det skyldes indhold af jern og mangan.
Lugt

Subjektiv bedømmelse

 

Vand skal normalt være friskt.
Temperatur

 

Det tilstræbes, at vandet er højst 12 C° ved taphane. Høj temperatur påvirker smagsoplevelsen og kan give øget risiko for bakterievækst.
Coliforme bakterier

pr. 100 ml.

Ikke målelig

Coliforme bakterier, forekommer naturligt i overfladevand, på planter i de øverste jordlag samt i tarmkanalen hos mennesker og dyr. Forekomsten af coliforme bakterier i vand kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord. Er der ved fund af coliforme bakterier ikke samtidig påvist E.coli, må det antages, at tilstedeværelsen af coliforme bakterier ikke skyldes forurening med fækalier. 

20 eller derover = Kogeanbefaling

Escherichia coli (E. coli)

pr. 100 ml.

Ikke målelig

E.Coli findes udelukkende i mennesker og dyrs tarmkanal. Påvisning af E.Coli i drikkevandet er normalt tegn på fækal (afføring) forurening fra utætte kloakrør, septiktank, mødding o. lign. Dermed er her en risiko for tilstedeværelse sygdomsfremkaldende bakterier.               >0=Kogeanbefaling
Kimtal 22 C°

pr. ml.

200

Et forhøjet Kimtal 22 C° angiver typisk de bakterier, som forekommer i naturen. Disse er jord og vandbakterier, der lever af vandets organiske indhold. Det tyder således på, at indvindingen ikke er tilstrækkelig beskyttet mod tilførsel fra omgivelserne(Overfladevand, plantedele eller jord). Bakterierne har gode vækstvilkår i råvandsledning, i filtre, rentvandsbeholder og hydroforer mv. > 2.000 = Kogeanbefaling.
pH

 

7 - 8,5

pH er udtryk for vandets surhedsgrad. Ved pH-værdier under 7 er vandet surt, ved pH-værdier over 7 er vandet basisk. Vand med pH under 7 er ofte aggressivt og tærer på rør og installationer.
Lednings-evne

mS/m

>30

Ledningsevne er et samlet udtryk for vandets indhold af salte (ioner). Indholdet af opløste salte er medvirkende til at give vandet smag.
Nitrat (NO3)

mg/l

50

Nitrat i grundvand er normalt ret lavt. Et forhøjet indhold skyldes ofte den nærliggende jord i større omfang er blevet tilført husdyrsgødning eller kunstgødning. Nitratforurening bør ikke ses som et isoleret problem, da det kan være et tegn på, at vandet kommer fra et dårligt beskyttet grundvandsmagasin, som også kan være forurenet med andre stoffer (Pesticider)Forhøjet Nitrat indhold over 50 mg/l kan især for spædbørn, gravide og ammende kvinder, være sundhedsskadeligt, idet nitrat i fordøjelses systemet omsættes til nitrit, der kan hæmme blodets iltoptagelse. >150 = Forbud mod brug som drikkevand / >50 = Forbud mod brug til ernæring af børn under 1 år.

Fosfor,

Total P

mg/l

0,15

Fosfor er ikke sundhedsskadeligt, men giver bakterierne gode vækstbetingelser i rørsystemer og beholdere. Fosfor indhold over grænseværdien kan være tegn på forurening fra overfladevand eller spildevand.

Forenklet kontrol:
 
Prøvens farve, lugt og klarhed: Visuel vurdering
 

*      Temperatur

*       Ledningsevne

*       pH

*       Nitrat (NO3)

*       Fosfor, Total P 

*       Coliforme bakterier

*       E. coli

*       Kimtal ved 22 gr. C°