Tjekvand.dk
Kontakt os
Hjem
Sitemap
Kontakt os

Seneste nyt

Har du ris / ros eller rettelser er du
meget velkommen til at kontakte os   
 


                                                                                                                                

          

      

 

Rent vand

 

Vandets kredsløb, kvalitet og alder

Grundvand dannes af vand, der fordamper fra jordklodens overflade og senere falder som nedbør over landområderne for til sidst at ende i havet. Vandet indgår i et uendeligt kredsløb, hvor opholdstiderne i de enkelte led af kredsløbet er meget forskellige; fra få minutter til millioner af år.
Betydelige dele af grundvandet belastes i dag af menneskets aktiviteter i en sådan grad, at det ikke længere kan anvendes som drikkevand uden en kostbar og omhyggelig rensning. Derfor vælger man normalt at lukke de forurenede indvindingsboringer og eftersøge nyt uforurenet grundvand.
 
Utilstrækkelige mængder af rent ferskvand er et globalt problem, der har international opmærksomhed, og forureningen af grundvandet er stigende over hele verden. Grundvandets kvalitet er gennem de sidste 50 år i stigende grad blevet påvirket af menneskets aktiviteter. Den stigende belastning af grundvandet og det omgivende miljø er nøje knyttet til den kraftige befolknings- og forbrugsvækst og dertil knyttede produktionsformer og affaldsmængder. I takt med forureningen af atmosfæren, nedbøren og de øvre jordlag forurenes en større og større del af grundvandsressourcen. Konsekvensen heraf er, at rent drikkevand forudses at blive et af det 21. århundredes store globale problemer.
 
En stor del af grundvandet i dybere dele af grundvandsmagasinerne er ældre end 50 år; det vil sige at vandet, som har dannet grundvandet, er faldet som nedbør for mere end 50 år siden. I dette "gamle" vand kan vi normalt ikke registrere menneskelig påvirkning eller forurening. Generelt vil man registrere ungt forurenet vand i toppen af grundvandsmagasinerne, men under et bestemt dybdeniveau findes gammelt "jomfrueligt" vand. 
 
 
Grundvandets underjordiske strømning

For bedre at forstå, hvordan grænsen mellem ungt forurenet grundvand og gammelt rent grundvand dannes, kan grundvandets strømning i grundvandsmagasinerne med fordel beskrives ved hjælp af "stempelstrømningsmodellen". Ved stempelstrømning bevæger de opløste stoffer sig med grundvandet langs strømningslinier uden mærkbar spredning af stoffet i grundvandet. Det medfører at gammelt grundvand dybt i grundvandsmagasinerne, inklusive stoffer, der er opløst heri, langsomt fortrænges af ungt grundvand ofte med opløste forureninger. Det gamle og det unge grundvand vil med tiden strømme ud til recipienterne (vandløb, søer og havet). Det skal bemærkes, at der kun tales om vand, der deltager i vandets naturlige kredsløb.
 
Hvordan påvirker vi grundvandet?
 
Det er især kemikalier som anvendes i landbrug og industri, der forurener grundvandet; men affald fra almindelige husholdninger kan også forurene, f.eks. lækager på olie- og septiktanke eller nedsivning fra deponeret husholdningsaffald. Forureninger forekommer naturligvis ikke overalt, men afhænger af produktionsmetoder og befolkningstæthed. Forureninger fra landbrug er "fladebelastninger" da de forekommer regionalt, mens forureninger fra lossepladser og industrilækager stammer fra "punktkilder". Mange steder kan man måle forureninger i grundvandet, selv langt fra den oprindelige punktkilde, som et tydeligt "fingeraftryk" af menneskelig aktivitet, og som en indikation på ungt vand og uheldig omgang med kemikalier.
 
Det er ikke alle målelige menneskelige påvirkninger af grundvandet, der er skadelige eller uheldige for miljøet, men en stor del af de nævnte stoffer er enten sundhedsskadelige for mennesker og dyr eller med uheldig effekt på naturlige balancer i miljøet. Man kan inddele stofferne i kategorier, der er defineret af deres effekt på miljøet. Tager vi landbruget som eksempel, så kan stofferne herfra inddeles i tre kategorier:
1) Stoffer uden toksiske effekter på planter, dyr og mennesker og generelt uden negative påvirkninger af miljøet , f.eks. klorid.
2) Stoffer med ingen eller relativt ringe toksisk effekt, men med mulighed for negativ påvirkning af miljøet gennem forstyrrelse af den naturlige balance, f.eks. nitrat, der kan medføre algeopblomstring, iltsvind og fiskedød.
3) Stoffer med betydelig toksisk effekt på planter, dyr og mennesker f.eks. pesticider, der produceres og anvendes netop på grund af deres skadelige virkninger på planter og dyr.
 
Landbrug

Blandt de mest alvorlige og sundhedsskadelige forureninger fra landbruget hører pesticiderne. Pesticider udgør en meget stor gruppe af giftstoffer som anvendes til en lang række mere eller mindre specifikke formål indenfor landbrug, gartneri, havebrug o.l., og de kan spores i grundvand dannet indenfor de sidste 50 år. En hel del pesticider er blevet forbudt gennem årene på grund af deres giftighed overfor mennesker og dyr. Hvis stoffet nemlig ikke nedbrydes relativt hurtigt, eller kun nedbrydes under sjældent forekommende geokemiske forhold i grundvandsmagasinerne, så vil disse stoffer kunne registreres i grundvandet i årtier eller måske århundreder. Det medfører også at de stoffer, som udgør det største forureningsproblem for vores drikkevand i øjeblikket, og muligvis i de næste årtier, teoretisk set kan være stoffer, der ikke har været anvendt de sidste 20 år eller mere. Omvendt vil svært nedbrydelige stoffer, der evt. først er taget i brug for nylig, for alvor kunne dukke op i danske vandforsyningsboringer om 20-30 år.
 
Industri
 
En af de mest almindelige og alvorlige industriforureninger af grundvandet stammer fra opløsningsmidlet TCE (trichlorethylen). Kun en lille del af et TCE-spild kan opløses i vand og transporteres med grundvandet gennem grundvandsmagasinerne. Stoffernes egenskaber er meget uheldige ved spild eller lækage, idet de hurtigt kan sprede sig horisontalt over store områder, og/eller synke dybt ned i grundvandsmagasinerne. Samtidig kan de trænge ind i de mindste sprækker i bjergarterne, hvor de i praksis er umulige at fjerne igen. Her kan forureningen så ligge i århundreder og langsomt men sikkert forurene meget store mængder grundvand.

TCE-forureninger er et eksempel på, at selv om grundvand er forurenet, er det ikke nødvendigvis sikkert, at grundvandet er dannet indenfor de sidste halvtreds år. TCE-forureningen på eller ved jordoverfladen kan således være trængt gennem sprækker og kanaler i de øvre jordlag ned til grundvand i underliggende magasiner, hvor grundvandet kan være dannet for mange hundrede år siden. Derved er det muligt at true store mængder gammelt, uforurenet grundvand.

 
Husholdning

Historisk set er der ingen tvivl om at virus og bakterier er ansvarlige for langt de største forurenings- og sundhedsproblemer, der har været forbundet med brugen af overfladevand og overfladenært grundvand. Koleraepidemier er velkendte eksempler fra de forrige århundreder. Årsagen til disse forureninger er primært dårlig adskillelse af spildevand og drikkevand. Alvorlig forurening fra husholdninger er i dag sjældne. Lækager fra septiktanke o.l. med udslip af sygdomsfremkaldende virus og bakterier, eksempelvis Salmonella, medfører dog lejlighedsvis stadig alvorlige grundvandsforureninger selv i den vestlige verden.
 
Det er omtalt, hvordan jordens voksende befolkning i stigende grad påvirker kvaliteten af grundvandet. Behovet for bedre beskyttelse og udnyttelse af grundvandsressourcen er åbenlys. Det er nødvendigt at kontrollere og styre udviklingen af det unge grundvands kvalitet, således at det i fremtiden kan anvendes som drikkevand. De dybtliggende velbeskyttede grundvandsressourcer udgør et alternativ til det unge forurenede vand, men ressourcerne er begrænsede, og det bør overvejes hvorvidt dele af dem skal reserveres til eventuelle nødsituationer. Det kan være af stor betydning at have velbeskyttede reserver af gammelt uforurenet grundvand i tilfælde af længere varende tørke, alvorlige forureningsulykker eller biologisk, kemisk, eller terror.