Tjekvand.dk
Kontakt os
Hjem
Sitemap
Kontakt os

Seneste nyt

Har du ris / ros eller rettelser er du
meget velkommen til at kontakte os   
 


                                                                                                                                

          

      

 

Laboratoriets indberetningspligt af resultater fra kontrol med vandkvaliteten

Iflg. Bekendtgørelse nr. 802 af 01/06/2016 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg:
 
Laboratoriet har pligt til at indberette resultaterne til ejeren af vandforsyningsanlægget.
Laboratoriet har pligt til at indberette resultaterne til Kommunalbestyrelsen via den offentlige database - kaldet Jupiter-databasen
 
Jupiter er en offentlig database, hvor man kan søge oplysninger om sit drikkevand
Kommunen opretter et ID nr. på alle private boringer og hvert vandværk i Danmark har sit eget ID nr.
På Jupiter kan man søge på ID, navn eller adresse m.m. og derved se data, historiken og analyser .
 
Vedr. Lovpligtig kontrol:
 
Alle vandforsyningsanlæg skal som minimum udføre den offentlige kontrol af drikkevandskvaliteten i henhold til den til enhver tid gældende udgave af drikkevandsbekendtgørelsen. Hertil kommer eventuelle yderligere krav stillet af myndigheden.
Den lovpligtige minimumskontrol skal indberettes af laboratoriet, til Jupiter-databasen. Det samme gælder evt. skærpede krav, som kommunen har stillet om fx skærpet overvågning.
 
Vedr. Driftskontrol:
 
Derudover kan vandforsyningsanlæggene udføre supplerende driftskontrol på vandværket af vandet før det bliver til drikkevand, eller afgang Vandværk af drikkevand, som kan indberettes i Jupiter-databasen
 
Indberetning af driftskontroller:
 
I de tilfælde, hvor en driftskontrol er udtaget ved afgang vandværk og resultatet viser en overskridelse af gældende kvalitetskrav, har Ejeren pligt, til at foranledige, at laboratoriet indberetter resultatet til Kommunen senest samme arbejdsdag, som overskridelsen er konstateret 
Kvalitetskravene er oplistet i bilag 1 i BEK nr. 802 af 01/06/2016 og gælder ved afgang vandværk.
Dvs. at driftskontrolprøver, som er udtaget inde på værket, f.eks. efter et filter eller efter beluftning ikke er omfattet kvalitetskravene. Dog bør en driftskontrolprøve inden på værket, som viser højt indhold af f.eks. jern eller anden overskridelse – følges op af en driftskontrol ved afgang vandværk.
 
Indberetningspligt iflg. BEK:
 
BEK 802 af 01/06/2016 §15: Hvis resultater af undersøgelser, som Ejeren af et alment vandforsyningsanlæg eller Ejeren af et vandforsyningssystem, der levere vand til en offentlig eller kommerciel aktivitet, udfører eller lader udføre af egen drift, eller på baggrund af vilkår fastsat i anlæggets indvindingstilladelse eller lignende, viser, at vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal anlæggets Ejer straks underrette kommunalbestyrelsen. Ejeren af vandforsyningsanlægget skal foranledige, at det undersøgende laboratorium underretter kommunalbestyrelsen og ejeren om overskridelse af de mikrobiologiske kvalitetskrav, jf. bilag 1 d, snarest muligt og senest samme arbejdsdag hvor overskridelserne konstateres. Ejeren af et vandforsyningsanlæg skal ligeledes underrette kommunalbestyrelsen, hvis der i vandet konstateres andre kemiske eller mikrobiologiske forureninger.
 
Drikkevandskontrol f.eks. vedr. salg af ejendom:
 
Ønsker man en ”drikkevandskontrol” f.eks. i forbindelse med et salg af ejendommen, kan man bestille kontrollen som ”driftskontrol” svarende til omfanget i en forenklet kontrol. 
(Ved køb af ejendom med egen boring, tjek evt. ejendommens vandkvalitet på Jupiter http://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp)